Skip to content

Regulamin korzystania z serwisu aleksandrarodziewicz.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego www.aleksandrarodziewicz.pl i jego subdomenach oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

 §1
Definicje

 1. Sprzedawca – Aleksandra Rodziewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Rodziewicz z siedzibą przy ul. Piastowskiej 66A/2 80-363 Gdańsk; adres e-mail: kontakt@aleksandrarodziewicz.pl, NIP: 5842674397, REGON: 365165698
 2. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Sprzedawcą a Użytkownikiem w transakcjach sprzedaży Produktów. Adres internetowy Serwisu to www.aleksandrarodziewicz.pl.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w wypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
 4. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 5. Produkt – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu – m.in. pliki w formacie pdf, doc, xls, eBooki, pliki w formacie mp3, avi. Produkt przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Produktu.
 6. Reklamacja – zgłoszenie Sprzedawcy przez Użytkownika wady Produktu.
 7. Proces Reklamacyjny – ciąg czynności Użytkownika i Sprzedawcy mający na celu rozpatrzenie Reklamacji dokonanej przez Użytkownika, a w przypadku jej uwzględnienia, także usunięcie wady Produktu.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Z chwilą złożenia zamówienia w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu, bez podania przyczyny oraz w jakimkolwiek czasie.
 3. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, odtwarzanie dźwięku, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
 5. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej).
 6. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

§3
Korzystanie z Serwisu i Składanie i realizacja zamówień

I Zasady korzystania z Serwisu

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Produktów w postaci plików komputerowych zawierających pliki pdf, nagrania wideo, lub inne pliki.
 2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Sprzedawcę należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. Anulowanie zamówienia przez Sprzedawcę powoduje ten skutek, że umowę uznaje się za niezawartą.
 4. Zamówień można dokonywać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny w ciągu doby.
 5. Ceny wszystkich Produktów znajdujących się w Serwisie są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
 6. Niezwłocznie po zawarciu umowy, Sprzedawca wyśle do Użytkownika wiadomość e-mail (na adres podany w formularzu zamówienia), stanowiącą potwierdzenie zawarcia umowy, a w chwili zaksięgowania płatności email zawierający link do pobrania zakupionego Produktu.
 7. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad, zgodny z opisem znajdującym się na stronie internetowej Serwisu.
 9. O wszelkich dodatkowych obowiązkach zapłaty związanych ze świadczeniem głównym Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.
 10. Dokonując zakupu Produktu (kliknięcie ikony ,,dodaj do koszyka” oraz potwierdzeniu zamówienia w zakładce ,,zamówienie”), Użytkownik wyraża zgodę na płatność związaną z tym Produktem.
 11. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury.
 12. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.

II Zasady korzystania z zakupionych Produktów

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.
 3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Sprzedawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika), z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

III Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje proszę kierować drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@aleksandrarodziewicz.pl
 2. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy się nie uruchamia lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może w terminie 14 dni od zakupu wystąpić do Sprzedawcy z reklamacją.
 3. Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie drogą mailową w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail: kontakt@aleksandrarodziewicz.pl
 4. Po upływie 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy Użytkownik traci przedmiotowe prawo.
 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do wysłania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz numer konta na jaki mają być zwrócone środki.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi, drogą mailową, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, umowę taką uważa się za niezawartą. Użytkownik traci dostęp do Produktu, natomiast Sprzedawca zwraca uiszczoną cenę. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. Zwrot płatności nastąpi taką samą drogą jaka została wykorzystana przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba, że Użytkownik wyraźnie wskaże inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie ponosi opłat związanych ze zwrotem płatności.
 9. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Sprzedawca poinformuje Użytkownika za pomocą listu e-mail.
 10. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania formularza zwrotu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo potrącenia kosztów manipulacyjnych.
 11. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sprzedawcę, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.

IV Faktury VAT

 1. Na życzenie Użytkownika wystawiana jest faktura VAT. Użytkownik zobowiązany jest do podania drogą mailową pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT.
 2. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF.
 3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.
 4. Sprzedawca zbiera i przetwarza za pomocą Serwisu dane osobowe, dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 5. Zbierane i przetwarzane są jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia przez Sprzedawcę usług na rzecz Użytkownika oraz zapewnienia mu pomocy.

V. Płatności za zamówienia w sklepie

Szybkie płatności Przelewy24 – Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

VI Zasady współpracy indywidualnej

Zapisanie się na konsultację oraz podjęcie dalszej współpracy indywidualnej jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem poniższego regulaminu.

1. Płatności.

Współpraca stacjonarna. Płatność za konsultację odbywa się podczas pierwszego spotkania, gotówką lub kartą. W razie podjęcia decyzji o dłuższej współpracy pobierana jest również płatność z góry za jadłospis, zalecenia lub pełen wybrany pakiet. Opis pakietów dostępny jest tutaj: https://aleksandrarodziewicz.pl/kategoria-produktu/uslugi-indywidualne/

Współpraca online. Płatność za konsultację odbywa się przelewem na konto:
38 1050 1764 1000 0097 0325 4012 (ING Bank Śląski S.A.)

Płatność powinna być zaksięgowana najpóźniej 1 dzień roboczy przed terminem konsultacji. W przeciwnym razie termin przepada. Osoby zdecydowane na dłuższą współpracę mogą od razu dokonać płatności za wybrany pakiet. W pozostałych przypadkach podczas konsultacji online omawiamy dostępne możliwości i staram się doradzić, co będzie najlepsze w danym przypadku. W razie podjęcia decyzji o dłuższej współpracy, płatność za resztę pakietu odbywa się przelewem na ten sam numer konta. Czas realizacji pakietu liczy się od momentu zaksięgowania wpłaty.
Można również zakupić konsultację/pakiet poprzez sklep online na stronie: https://aleksandrarodziewicz.pl/kategoria-produktu/uslugi-indywidualne/

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

2. Czas realizacji.

Jadłospis i zalecenia przesyłane są mailem w ciągu 7 dni roboczych od konsultacji lub zaksięgowania wpłaty w przypadku współpracy online. Uwaga – 7 dni naliczanych jest od dnia następującego po konsultacji np. jeśli konsultacja miała miejsce w poniedziałek, 7 dni roboczych naliczanych jest od wtorku.

3. Przygotowanie do konsultacji.

Osoba podejmująca współpracę zobowiązuje się do przesłania wymaganych materiałów (uzupełniony wywiad żywieniowy, 5-dniowy dziennik żywieniowy oraz w przypadku współpracy online wyniki badań) najpóźniej 1 dzień roboczy przed ustalonym terminem konsultacji. Jeśli materiały zostaną przesłane później, nie gwarantuję, że zdążę się z nimi zapoznać, co może wpłynąć na jakość konsultacji i porad udzielonych w jej trakcie.

Wypełniając wywiad żywieniowy należy uważnie podać listy produktów lubianych, nielubianych, problematycznych (w tym alergie i nietolerancje) oraz swoje oczekiwania co do rodzaju posiłków. W cenę zamówionego jadłospisu wchodzą 3 modyfikacje (kaloryczności, produktu w konkretnym daniu lub wymiana całego dania). Każda kolejna modyfikacja będzie dodatkowo płatna, wyceniana indywidualnie.

4. Odwoływanie spotkań.

Konsultacje/kontrole należy odwoływać najpóźniej na 24 godziny przed ustalonym terminem. W przypadku późniejszych odwołań:
– Obowiązuje opłata za nieodbyte spotkanie (np. pierwsza konsultacja, pojedyncza kontrola) w wysokości połowy standardowej ceny.
– Kontrola wchodząca w skład pakietu przepada z uwagi na to, że pakiety dłuższej współpracy skonstruowane są w taki sposób, że spotkania kontrolne w nich są bezpłatne.

Powyższe zasady obowiązują obie strony (czyli również mnie), co oznacza, że jeśli ja odwołam konsultację/kontrolę na mniej niż 24 godziny przed, to gdy odbędzie się ona w nowym terminie, będzie płatna jedynie połowę ceny. W trakcie trwania dłuższej współpracy możliwe jest jednorazowe odwołanie kontroli na mniej niż 24 godziny przed bez konsekwencji, ze względu na wyjątkową, nagłą sytuację.

5. Zastrzegam sobie prawo do odmówienia przyjęcia na konsultacje lub kontynuowania współpracy z osobami, które w jakikolwiek sposób wykazują brak zaufania i szacunku, kwestionują sposób pracy, czy utrudniają wzajemne porozumienie.

§4
Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Aleksandra Rodziewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Rodziewicz z siedzibą przy ul. Piastowskiej 66A/2 80-363 Gdańsk, operator strony internetowej: aleksandrarodziewicz.pl

Jak się ze mną skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do mnie na adres e-mail: kontakt@aleksandrarodziewicz.pl, adres pocztowy: Aleksandra Rodziewicz, ul. Piastowska 66A/2 80-363 Gdańsk

Skąd mam Twoje dane?

Otrzymałam je od Ciebie podczas zapisu na newsletter, bezpłatne szkolenie online lub zakupu produktu.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych?

Przetwarzam Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z wyżej wymienionych stron internetowych i zamieszczonych na nich produktów;
 • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do mnie kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają ode mnie przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzam też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy Aleksandra Rodziewicz, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Aleksandry Rodziewicz;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przeze mnie obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będę przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać mi swoje dane osobowe?

Wymagam podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię, nazwisko, adres e-mail lub
 • imię, nazwisko, adres email oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku wystawienia faktury VAT dla firmy).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będę mogła zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z moich usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, mogę wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec mnie w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantuję spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Aleksandrę Rodziewicz; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający mi sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą mi już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po mojej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniam Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniam podmiotom wspierającym mnie w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Mogę przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowuję Twoje dane osobowe ?

Przechowuję Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowuję Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będę przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będę przechowywać dane przez okres, w którym jestem zobowiązana do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazuję Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzam Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

§5
Postanowienia końcowe

I Zmiany regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z zastrzeżeniem iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
 2. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem.

II Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Sprzedawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Sprzedawca nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Sprzedawcy.